DATA PROTECTION

DATA PROTECTION

DATA PROTECTION

Poučení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

KUHN - BOHEMIA a.s., IČ: 45242691, se sídlem č.p. 299, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1180 (dále jako „Správce“).

Kontaktní údaje na Správce a jeho jednotlivé pobočky jsou uvedeny na www.kuhnbohemia.cz.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů:

Rozsah osobních údajů, které Správce zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je uveden v souhlase.

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů:

I. Zákazníci Správce:

Správce zpracovává osobní údaje osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje zákazníka;
 • údaje o strojích zákazníka;
 • údaje vyplývající ze smluvního vztahu (např. historie objednávek).

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 • uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 • plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy;
 • plnění smluvních povinností Správce jako akreditovaného zástupce výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobci nabízených značek strojů;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejm. obhajoba právních nároků Správce);
 • nabízení obchodu a služeb (marketing).

 

II. Dodavatelé Správce:

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje dodavatelů a údaje vyplývající ze smluvního vztahu.

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 • uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a dodavatelem a jednání za účelem uzavření smlouvy;
 • plnění souvisejících zákonných povinností vůči dodavatelům a orgánům veřejné správy;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů správce (zejm. obhajoba právních nároků Správce/ů).

 

III. Návštěvníci webu www.kuhnbohemia.cz:

Správce zpracovává zejména údaje o aktivitě návštěvníka na webových stránkách Správce, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci, případně další údaje.

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

 • měření návštěvnosti webových stránek;
 • zlepšování obsahu webových stránek a jejich vývoj;
 • plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce).

Cookies:

Informace o zpracování osobních údajů z cookies a o nastavení cookies naleznete na adrese: https://www.kuhnbohemia.cz/cs/building-machines/sluzby/dokumenty-ke-stazeni

IV. Osoby vstupující do Správcem monitorovaných prostor (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři apod.)

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů zachycených na kamerových záznamech v prostorách poboček Správce.

Jsou pořizovány kamerové záznamy bez zvukové stopy. Účelem zpracování je ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku a informací. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce, resp. třetích stran (zaznamenaných fyzických osob). Kamerové záznamy jsou uchovávány 10 měsíců s výjimkou případů, kdy je nutné záznamy poskytnout orgánům státní správy za účelem plnění právních povinností správce.

 

V. Uchazeči o zaměstnání

Správce u uchazečů o zaměstnání zpracovává kromě identifikačních a kontaktních údajů i údaje z dokumentů zasílaných v rámci žádosti o práci, tedy nejčastěji z životopisu či motivačního dopisu, případně též reference uchazečů.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány k následujícím účelům:

 • výběru vhodné vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení
 • plnění právních povinností
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Správce.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • souhlas  subjektu údajů(čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 • oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Správce získává zejména přímo od Vás jako subjektů údajů, dále od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Přímo od Vás Správce získává osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění nebo při jakékoliv formě komunikace mezi Správcem a Vámi.

Od třetích osob získáváme osobní údaje především v případech, kdy tyto třetí osoby vstupují do smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi. Dále je můžeme získat od orgánů státní správy nebo jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů.

V případech, ve kterých uplatňujeme své oprávněné zájmy, Správce může získávat základní osobní údaje a některé další údaje i z veřejných zdrojů - z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí a podobných případně i ze sociálních sítí (pokud tam své údaje sami uveřejníte).

Z vlastní činnosti  získáváme Vaše osobní údaje při hodnocení údajů, které nám subjekt údajů poskytuje v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb.

Údaje o uchazečích o zaměstnání získáváme rovněž z veřejně dostupných personálních platforem, např. LinkedIn či servery www.jobs.cz a další.

 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci subjektu údajů jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy, resp. vyřízení požadavku subjektu údajů.

 

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Jakýkoliv souhlas udělený Správci je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu Správce, nebo e-mailem na adresu: komatsu@kuhnbohemia.cz (v předmětu e-mailu je nutno uvést text “odvolání souhlasu“). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Možnost odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bude rovněž součástí každého obchodního sdělení Správce (zpravidla v zápatí obchodního sdělení, odvolat souhlas lze kliknutím na odkaz „odhlásit se z odběru“ či obdobný text).

 

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na www.kuhnbohemia.cz.

 

 

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie, a to zejména zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů. Toto předání nevyžaduje žádné zvláštní povolení dle GDPR, neboť v zemích Evropské unie existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků.

Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány po dobu výběrového řízení a po jeho skončení po dobu potřebnou pro obhajobu případných nároků Správců.

Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě příslušného souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu: komatsu@kuhnbohemia.cz

 

 

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost KUHN - BOHEMIA a.s. (dále jen „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

JAKÁ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ LZE OZNAMOVAT?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, a které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v Zákonem stanovených oblastech (např. oblast daní, zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže atd.)

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Společnost v souladu se Zákonem vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

To znamená, že oznámení může podat pouze zaměstnanec Společnosti nebo osoba vykonávající ve Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „Oznamovatel“). Oznámení nemůže podat dodavatel Společnosti, spolupracující OSVČ, a další osoby, které mohou být dle Zákona vyloučeny.

KOMU OZNÁMIT PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

 

Příslušné osoby:

Jan Šmíd, tel.: 212 200 212,

Ing. Daniel Sys, tel. 212 200 201


Adresa elektronické pošty pro oznámení: whistleblowing@kuhnbohemia.cz

K zaslaným oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ OZNÁMIT?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky (telefonicky lze oznámení činit pouze v pracovní době). Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu se Zákonem lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvu lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec ministerstva povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.  Více info na: https://oznamovatel.justice.cz.

Oznámení Ministerstvu je možno podat také prostřednictvím následujícího odkazu:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Společnost nepřijímá anonymní oznámení.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je dle Zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu až 50.000 Kč.
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto Poučení o zpracování osobních údajů je účinné od 15.12.2023

Toto Poučení o zpracování osobních údajů je umístěno na https://www.kuhnbohemia.cz/cs/building-machines/sluzby/dokumenty-ke-stazeni